Zpracování a ochrana osobních údajů ve společnosti Výzva 21 dní, s.r.o.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tímto poskytuje

Společnost: Výzva 21 dní, s.r.o.,

IČ: 040 13 115,

se sídlem: Vlkova 443/28, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „správce údajů“),

jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, svým klientům (dále jen „subjektům údajů“), informace týkající se zpracování jejich osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce údajů v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Kontaktní osobou na straně Správce údajů je pan Ing. Marek Jehlička, email: info@vyzva21dni.cz.

Správce údajů zpracovává osobní údaje klientů na základě uděleného souhlasu:

II. SOUHLAS SE ZASLÁNÍM INFORMACÍ OHLEDNĚ ONLINE VYSÍLÁNÍ A ZASÍLÁNÍ MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ

Subjekt údajů dal souhlas se zasíláním informací ohledně webináře a zasílání marketingových sdělení, který zní: 

"Tvé jméno a e-mailovou adresu potřebuji k organizaci online vysílání, které pro Tebe připravuji. Potřebuji Ti poslat odkaz, kde bude vysílání probíhat a pošlu Ti připomenutí, že se vysílání blíží. Po skončení vysílání Ti budu zasílat e-maily s návody, motivací a postupy, jak co nejefektivněji dosáhnout vysněné postavy. To vše s mou dvanáctiletou praxí osobního trenéra. Také Tě budu pomocí e-mailů informovat o mých online kurzech a elektronických knihách."

dává souhlas se zpracováním všech zde uvedených osobních údajů (jméno a e-mail), pokud neuvede jinak, za účelem zde uvedeným.

III. DALŠÍ INFORMACE

Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě za jiným účelem než pro účely zpracovávání soutěže, kromě zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů jsou třetí osoby spolupracující se správcem údajů na základě písemné smlouvy, kteří nakládají s osobními údaji subjektu údajů pouze na základě této smlouvy. Jedná se o společnosti poskytující správci údajů služby v různých specializovaných oblastech. Mezi tyto zpracovatele osobních údajů patří:

  • Mailovou komunikaci i formuláře, do kterých soutěžící vyplňují svůj e-mail a jméno spravujeme pomocí online platformu Smartemailing, IČ: 29210372
  • Naše weby jsou hostované u společnosti ServerZone s.r.o., IČ: 03604110

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace správce údajů nerealizuje. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let, tedy po dobu, po kterou vám budeme na základě vašeho souhlasu zasílat marketingová sdělení. Subjekt údajů je oprávněn tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu info@vyzvadoplavek.cz. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů za tímto účelem bude správce údajů nadále zpracovávat osobní údaje, které zpracovává na základě jiného právního titulu, než je tento souhlas. 

Subjekt údajů má vedle práva na odvolání souhlasu také další práva, a to právo:

a) na přístup k osobním údajům;

b) na opravu osobních údajů;

c) na výmaz osobních údajů;

d) na omezení zpracování;

e) na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů;

f) podat stížnost u dozorového úřadu;

g) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;

h) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;

i) na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle zákona a Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s těmito předpisy.

Práva uvedená pod písm. c., d., e., f., g., h., . může subjekt údajů uplatnit od 25. 5. 2018.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu

osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Tyto informace vydala v Brně dne 21.5.2018 společnost Výzva 21 dní, s.r.o., jako správce údajů.